Hot News :

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ประกอบด้วยรูปพญานาคคู่ หันหลังให้พระเจ้าใหญ่วัดบ้านกว้าง และมีดอกบัว อยู่ใต้ฐานพระเจ้าใหญ่

ประวัติความเป็นมา

  • พญานาคเจ้าแห่งบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
  • พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระเนตรเบิกกว้าง ชาวยโสธรเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่คนลาวรุ่นเก่ามาสร้างไว้เป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านชาวตำบลเขื่องคำ จึงจัดให้มีสรงน้ำสงกรานต์เป็นประจำทุกปี
  • ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร เตยเป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานีในอดีต เพื่อคงอนุสรณ์ไว้จึงได้มีดอกบัวหลวงใต้ฐานพระเจ้าใหญ่

      ตามโบราณผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมา หมู่บ้านบึงแกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอม เพราะสังเกตได้ว่า "บ้านบึงแก" มีบึงล้อมรอบหมู่บ้าน และยังมีคูคลองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง คูบึงนั้นจะมีต้นแกขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกว่า "บ้านบึงแก" และทั้งสี่ด้านของหมู่บ้านจะมีสะพานออกสู่ภายนอก เรียกว่า "ขัว" จึงสันนิษฐานว่าบ้านบึงแกเป็นเมืองเก่า กลางหมู่บ้านจะเป็นโนนสูง มีพระพุทธรูปใหญ่ และมีโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เรียกว่า "โนนสังข์" ซึ่งในเสาหินนั้นได้จารึกตัวหนังสือขอมไว้ด้วย และต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2478 พ่อขุนนิวัฒน์ สุขประชา เป็นกำนันคนแรก

  • คำว่า ”เขื่อง” หมายถึง หลุม หรือ โล่ง ที่อยู่ตามฝั่ง ห้วย หนอง คลอง บึง
  • คำว่า “คำ” หมายถึง แร่ทองคำ ซึ่งราษฎรถือว่า เป็นทรัพย์สินที่มีค่า

      ในการตั้งหมู่บ้านแต่แรกนั้น ได้ตั้งรวมกันเป็นหมู่บ้านเดียว เรียกว่า "บ้านเขื่องคำ" หมู่ที่ 9 ขึ้นกับตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายคำภา ชื่นบาน คนที่สอง นายฮอง ผสมสี (ความจริง คือ นายฮอง ประสมศรี ไม่ใช่ผสมสี คนที่สาม นายประยงค์ เวชกามา ในขณะที่ นายประยงค์ เวชกามา ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นได้ แยกออกมาจากตำบลตาดทอง เป็นตำบลเขื่องคำ มีนายสวิง แสนวงษ์ เป็นกำนันคนแรก

      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ พ.ศ. 2537 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ได้รับการจัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ