Hot News :

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยรองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้ันที่ที่่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร และตัวแทนภาคประชาชน ในการนำรังวัดที่สาธารณประโยชน์บริเวณลำน้ำกว้าง ตำบลเขื่องคำ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ " เพื่อเป็นการพิจารณาแนวเขตในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการรุกล้ำแนวเขตของประชาชน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ