ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ทำการเก็บตัวอย่างเลือดหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดให้เกษตรกรเพื่อป้องกันและทำการรักษาต่อไป และนายทองคำ รวมธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการเกษตร แก่ผู้เข้าอบรม

วันที่ 17 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมงานอาสากู้ภัยฮุก31ยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการลอยตัว ยืดอก ยกพุง เก็บลมหายใจเข้า เพื่อให้ว่ายน้ำได้ไกล ช่วยเหลือเอาตัวรอดเมื่อหมดแรง หรือกรณีนั่งเรือไปเรือจมจะทำอย่างไร ถ้าไม่มีเสื้อชูชีพและสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง โรงเรียนบ้านเขื่อง คำและโรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสมบูรณ์ ภพไตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เปิดโครงการแรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(กลุ่มอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ) โดยวิทยากรจากทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทางโรงพยาบาลยโสธร ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ยส.เป็นผู้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ พร้อมด้วยคณะ ปลัด รองปลัด ร่วมกันเปิดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน (CPR) โดยทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลยโสธร นำโดยนายแพทย์บพิตร สัสสี และวิทยากรจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายก อบต เขื่องคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำบ้านเขื่องคำหมู่ 5 ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นทางเข้าบ้านเขื่องคำ หมู่5 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลเขื่องคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 **** ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ให้นำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนด้วย ****

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.โดยมีนางสมบูรณ์ ภพไตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ และนายสุวิทย์ บุญกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำพร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนสัมพันธ์ โรงเรียนในกลุ่มตำบลเขื่องคำ ปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาของโรงเรียนในกลุ่มตำบลเขื่องคำ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ การดำเนินการทางวินัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ที่ได้จัดขึ้นซึ่งมี นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร นายพิศุทธิ์ ครองยุทธ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว นายชาติชาย ปราบพล ผู้อำนายการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

อบต.เขื่องคำ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 5 มีนาคม 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่่่่่ 17 มีนาคม 2565 นายก อบต.เขื่องคำมอบหมายให้ นายประสิทธิภาพดวงดี ทองเสนา เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและทดน้ำเข้าสู่คลองอีสานเขียว (ที่มีอยู่เดิม) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่่่่เกษตรกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนแก้ว หมุู่ที่่ 7 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ -๐๙.๐๐ น ตำบลเขื่องคำ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การอำนวยการ ของนายสมชัย บุรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ได้ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ นำโดยนายคำผอง วงษ์แก้ว กำนันตำบลเขื่องคำ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /สารวัตรกำนัน /แพทย์ประจำตำบล /ผรส/ ชรบ ที่จัดตั้งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ๔๖ ท่าน รถผ่านเส้นทาง ๖๒ คัน สวมหมวก ๔๖ คัน ไม่สวมหมวก ๑๖ คัน ผู้ช้อน สวมหมวก ๓ คัน ไม่สวมหมวก ๑๕ คัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำและคณะ ออกมาสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยพายุลมแรง
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ