ข่าวกิจกรรม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ การดำเนินการทางวินัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ที่ได้จัดขึ้นซึ่งมี นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร นายพิศุทธิ์ ครองยุทธ ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว นายชาติชาย ปราบพล ผู้อำนายการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

อบต.เขื่องคำ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 5 มีนาคม 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่่่่่ 17 มีนาคม 2565 นายก อบต.เขื่องคำมอบหมายให้ นายประสิทธิภาพดวงดี ทองเสนา เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและทดน้ำเข้าสู่คลองอีสานเขียว (ที่มีอยู่เดิม) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่่่่เกษตรกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนแก้ว หมุู่ที่่ 7 เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ -๐๙.๐๐ น ตำบลเขื่องคำ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การอำนวยการ ของนายสมชัย บุรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ได้ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ นำโดยนายคำผอง วงษ์แก้ว กำนันตำบลเขื่องคำ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /สารวัตรกำนัน /แพทย์ประจำตำบล /ผรส/ ชรบ ที่จัดตั้งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ๔๖ ท่าน รถผ่านเส้นทาง ๖๒ คัน สวมหมวก ๔๖ คัน ไม่สวมหมวก ๑๖ คัน ผู้ช้อน สวมหมวก ๓ คัน ไม่สวมหมวก ๑๕ คัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำและคณะ ออกมาสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยพายุลมแรง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ได้ร่วมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันฟุตซอล ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยโสธร ในครั้งนี้ด้วย สรุปผลการแข่งขัน ฟุตซอล ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดยโสธร " Yasothon U18 Championscup 1 " ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2565 ชนะเลิศ ? ✅ โรงเรียนทรายมูลวิทยา รองชนะเลิศที่ 1 ✅ อิ๊ดแอดโรงเรียนกีฬา รองชนะเลิศที่ 2 ✅ โรงเรียนเลิงนกทา รองชนะเลิศที่ 3 ✅ สโมสรเขื่องคำ FC

 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยโสธร U18 ณ สนามเขื่องคำสเตเดี้ยม ระหว่างวันที่ 5-10กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบคุณ พลเอกธัญญา เกียรติสาร ที่ได้ให้การสนุบสนุนเครื่องดื่ม นมให้แก่นักกีฬาเยาวชน จำนวน ๑๐ ลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง
เชิญชวนกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนตำบลเขื่องคำ ในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ โดยมีนายสุวิทย์ บุญกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ให้การต้อนรับ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมยศ นามพุทธา ทองถิ่นจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ อสม.ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาทำการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยมี นายวรวุฒิ ทองทศ นายก อบต.เขื่องคำและนายสุวิทย์ บุญกาญจ์ ปลัด อบต.เขื่องคำให้การต้อนรับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำได้จัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม มาทำการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนโดยร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร โดยฉีดให้กับประชาชนเป็นเข็มแรกตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 วันที่่่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 ตามโครงการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 1 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว)
ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-ระหว่าง-หลัง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกัน COVID-19

-------

ก่อนฉีดวัคซีน

1. ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ในการฉีดวัคซีน ผ่าน SMS / QR CODE หรือที่โทรศัพท์ 090-2098469,0889403783

2. งดออกกำลังกายหนักสองวันก่อนฉีดวัคซีน

3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสม

4. พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย

5. ต้องไม่มีอาการไข้ ในวันที่ฉีดวัคซีน

 

-------

วันที่ฉีดวัคซีน

1. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีน

2. มาก่อนเวลานัด 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและซักประวัติ

3. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ในวันที่มาฉีดวัคซีน

4. ขณะซักประวัติ ควรแจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด เช่น โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ฯลฯ

5. ขณะฉีดวัคซีนไม่ควรเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน และควรฉีดข้างที่ไม่ถนัด

-------

หลังฉีดวัคซีน

1. หลังฉีดวัคซีน ให้นั่งพัก เพื่อสังเกตอาการ 30 นาที ณ สถานที่ที่ท่านฉีดวัคซีน

2. หากมีไข้หรือปวดเมื่อยมาก สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม

3. สังเกตอาการต่อที่บ้าน 48-72 ชั่วโมง หากมีอาการข้างเคียงรุนแรง ให้รีบพบแพทย์

4. หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรก ท่านจะได้รับนัดในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ท่านมาตามนัด

-------

ข้อปฏิบัติถือเป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติตามเพื่อลดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ทุกท่านควรสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

-------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองการสาธารรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ โทร.090-2098469,0889403783

หรือ 045-714050

 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ