Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุวิทย์ บุญกาญจน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 097-3357127

นางเรียม ครองยุติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 061-0244993

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางพิมพิลา ศรีวิเศษ

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086-2509016

นางสาวกุสุมา เพิ่มพูน

นักวิชาการการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 080-7296551

นายอดิศร สุวรรณราช

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 065-1212168

นางปัญจพร เศิกศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 081-1201299

นางเรียม ครองยุติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 061-0244993

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ